Strona główna -> ZAGOSP. MOGIELICY
2017-08-22     Cezarego, Marii, Zygfryda     "Sens życia polega na tym, aby cieszyć się z niego i czynić go piękniejszym dla każdej ludzkiej istoty." - David Ben Gurion"Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie przemierzył i na której by nie szedł z nami. " - Dietrich Bongoeffer     OFICJALNA STRONA GMINY SŁOPNICE

UCHWAŁA Nr XXVI/150/05
Rady Gminy Słopnice
z dnia 16 września 2005 roku

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Słopnice - zespół narciarsko-rekreacyjny „Mogielica”.

Na podstawie art. 3 ust.1 i art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą”, art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zmianami), po stwierdzeniu zgodności zmiany planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słopnice

- Rada Gminy Słopnice uchwala co następuje:


USTALENIA FORMALNE

©
Redakcja: UG
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska
Odwiedzin: