2017-08-22     Cezarego, Marii, Zygfryda     "Sens życia polega na tym, aby cieszyć się z niego i czynić go piękniejszym dla każdej ludzkiej istoty." - David Ben Gurion"Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie przemierzył i na której by nie szedł z nami. " - Dietrich Bongoeffer     OFICJALNA STRONA GMINY SŁOPNICE

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU


O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Słopnice


  Na podstawie art.17 pkt  9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353) oraz uchwały Rady Gminy Słopnice Nr XIV/97/16 Rady Gminy Słopnice z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu


projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słopnice:
•    obejmującej tereny położone w Słopnicach Królewskich i Słopnicach Szlacheckich,
•    obejmującej działkę nr 580/2 i część działki nr 593 położonych w Słopnicach Królewskich
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko - w dniach od 9 maja do 6 czerwca 2017r.   w Urzędzie Gminy Słopnice w godzinach od 8ºº do 15ºº w pokoju nr 13. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach zmiany planu miejscowego  odbędzie się w dniu 22 maja 2017r. w Urzędzie Gminy w Słopnicach w pokoju nr 12 o godz. 10ºº. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmiany miejscowego planu wraz z prognozami oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi. Uwagi do projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice i do prognoz oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie lub za pomocą komunikacji elektronicznej do Wójta Gminy Słopnice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 czerwca 2017r.Wójt Gminy Słopnice
Adam Sołtys

Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
©
Redakcja: UG
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska
Odwiedzin: