2017-08-22     Cezarego, Marii, Zygfryda     "Sens życia polega na tym, aby cieszyć się z niego i czynić go piękniejszym dla każdej ludzkiej istoty." - David Ben Gurion"Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie przemierzył i na której by nie szedł z nami. " - Dietrich Bongoeffer     OFICJALNA STRONA GMINY SŁOPNICE

UWAGA! ZMIANA PRZEPISÓW WYCINANIA DRZEW I KRZEWÓW

Urząd Gminy Słopnice uprzejmie informuje, że z dniem 17 czerwca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Ustawa ta zmienia  w szczególności zasady usuwania drzew i krzewów na terenach nieleśnych.

Urząd Gminy w Słopnicach  uprzejmie informuje, że z dniem 17 czerwca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Ustawa ta zmienia zasady wycinki drzew i krzewów na terenach nieleśnych.

Zgodnie z nowymi przepisami zgłoszenia Wójtowi Gminy będzie wymagało każde planowanie usunięcie drzewa (drzew) z nieruchomości nieleśnych (grunt orny, łąka, pastwisko, sad, zadrzewienie, grunt zabudowany, nieużytek i inne) stanowiących własność osób fizycznych –  na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości z której ma być usunięte drzewo oraz rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Wójt Gminy (za pośrednictwem  pracownika urzędu gminy) – w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia – dokona oględzin zgłaszanych drzew.
Po dokonaniu oględzin (w terminie 14 dni od dnia oględzin) Wójt Gminy może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia tych drzewa (drzew).
Wójt Gminy może wydać (przed upływem tego terminu) zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Usunięcie drzew/a może nastąpić, jeżeli Wójt Gminy
(w terminie 14 dni od  dnia oględzin)
nie wniesie sprzeciwu.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wnioskodawca wystąpi  o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosło usunięte drzewo – Wójt Gminy – uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za zezwolenie 

Zezwolenie Wójta Gminy Słopnice na usunięcie drzewa (drzew) z nieruchomości nieleśnych wymagane jest również w przypadku gdy nieruchomość ta:

  • stanowi własność osób fizycznych i przeznaczona jest na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • stanowi własność inną niż osób fizycznych tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych i innych …

Uwaga! Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu (na wniesienie sprzeciwu przez Wójta Gminy), pomimo sprzeciwu Wójta Gminy oraz bez wymaganego zezwolenia (w przypadkach gdy jest ono wymagane); zagrożone jest administracyjną karą pieniężną wymierzaną przez Wójta Gminy. Wysokość kar (jak i wysokość opłat z usunięcie drzewa) zostanie ustalona przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Nie wymagą zgłaszania ani uzyskiwania zezwolenia na wycięcie z terenów nieleśnych, m.in.:

  • drzewa o wymiarach obwodu pnia na wysokości 5 cm mniejszych od wyżej wymienionych,
  • drzewa i krzewy owocowe,
  • krzewy rosnące w skupisku do 25 m2,
  • krzewy rosące na terenach pokrytych roślinnością pełniących funkcje ozdobne,
  • drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
  • drzewa gatunku Bożodrzew gruczołowaty.

 

Autor: TF
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
©
Redakcja: UG
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska
Odwiedzin: