2017-09-22     Maury, Milany, Tomasza     "Trzeba mieć odwagę powtórzyć drugiemu to, co się poza jego plecami mówiło" - Stefania Łącka     OFICJALNA STRONA GMINY SŁOPNICE

UWAGA! ZMIANA PRZEPISÓW WYCINANIA DRZEW I KRZEWÓW

Urząd Gminy w Słopnicach  uprzejmie informuje, że z dniem 17 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Ustawa ta zmienia zasady wycinki drzew i krzewów na terenach nieleśnych.

Urząd Gminy w Słopnicach  uprzejmie informuje, że z dniem 17 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Ustawa ta zmienia zasady wycinki drzew i krzewów na terenach nieleśnych.

Zgodnie z nowymi przepisami zgłoszenia Wójtowi Gminy będzie wymagało każde planowanie usunięcie drzewa (drzew) z nieruchomości nieleśnych (grunt orny, łąka, pastwisko, sad, zadrzewienie, grunt zabudowany, nieużytek i inne) stanowiących własność osób fizycznych –  na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,


Zgłoszenie może być dokonane przez własciciela/ właścicieli działki. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości z której ma być usunięte drzewo oraz rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

 WZÓR
zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/drzewa z terenu stanowiącego własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 Wójt Gminy (za posrednictwem pracownika Urzędu Gminy Słopnice) w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin zgłaszanych drzew.
Po dokonaniu oględzin (w terminie 14 dni od dnia oględzin) Wójt Gminy może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia tego drzewa (drzew).
Wójt Gminy może wydać (przed upływem tego terminu) zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Usunięcie drzew/a może nastąpić, jeżeli Wójt Gminy
(w terminie 14 dni od  dnia oględzin)
nie wniesie sprzeciwu.

W przypadku nie usunięcia drzewa  przed upływem  6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wnioskodawca wystąpi  o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosło usunięte drzewo Wójt Gminy uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Wysokość opłaty zostanie ustalona przez ministra właściwego do spraw środowiska.

Uwaga! Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu (na wniesienie sprzeciwu przez Wójta Gminy), pomimo sprzeciwu Wójta Gminy oraz bez wymaganego zezwolenia (w przypadkach gdy jest ono wymagane); zagrożone jest administracyjną karą pieniężną wymierzaną przez Wójta Gminy. Wysokość kar zostanie ustalona przez ministra środowiska.

Nie wymagą zgłaszania ani uzyskiwania zezwolenia na wycięcie z terenów nieleśnych, m.in.:

  • drzewa o wymiarach obwodu pnia na wysokości 5 cm mniejszych od wyżej wymienionych,
  • drzewa i krzewy owocowe,
  • krzewy rosnące w skupisku do 25 m2,
  • krzewy rosące na terenach pokrytych roślinnością pełniących funkcje ozdobne,
  • drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
  • drzewa gatunku Bożodrzew gruczołowaty.

Zezwolenia Wójta Gminy (w formie decyzji) wymaga usuwanie drzew:

  • z nieruchomości nieleśnych stanowiących własność osób fizycznych – kiedy usuwanie drzew jest na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • z nieruchomości nieleśnych stanowiących własność inną niż osób fizycznych tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych i innych …

WZÓR
wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew 

 

Autor: TF
Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
©
Redakcja: UG
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska
Odwiedzin: