2017-09-22     Maury, Milany, Tomasza     "Trzeba mieć odwagę powtórzyć drugiemu to, co się poza jego plecami mówiło" - Stefania Łącka     OFICJALNA STRONA GMINY SŁOPNICE

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SŁOPNICE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MPZP


O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY SŁOPNICE
O PRZYSTĄPIENIU  DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SŁOPNICE

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art.39, 40, 41, 51 ust.1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Słopnice uchwały Nr XXIV/157/17 z dnia 23 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice, zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/103/04 Rady Gminy Słopnice z dnia 26 sierpnia 2004 r (Dz.Urz. Wojew. Małopolskiego z dnia 15.10.2004r Nr 308, poz. 3281 z późn. zm.) w zakresie przeznaczenia terenów w rejonie:

1)  działek nr: 273/1, 2347, 2383/7, 3000/3 położonych w Słopnicach Szlacheckich oraz dziełek nr: 1177, 1394/3, 2137, 2288, 2398, 2509, 2510, 2781/2, 2782/3, 5850/1, 5833/7, 5834/1, 6536, 8260, 5979, 5989, 5976/2, 5980, 5978, 8678/1 położonych w Słopnicach Królewskich – na tereny zabudowy mieszkaniowej,
2)  działek nr: 7662 i 7663 położonych w Słopnicach Królewskich - na tereny zabudowy rekreacyjno-mieszkalnej,
3) działki nr 8006 położonej w Słopnicach Królewskich – na tereny usług turystyki i rekreacji

oraz o  przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany ustaleń w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słopnice i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu i do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 4 października 2017r.
Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Słopnice (34-615 Słopnice 911) lub w postaci elektronicznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.

 

Wójt Gminy Słopnice
(-) mgr inż. Adam Sołtys

Komentarze :Dodaj komentarz
Brak komentarzy.
wszystkie komentarze
©
Redakcja: UG
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska
Odwiedzin: